Miło nam jest poinformować, iż w wyniku złożonego wniosku oraz podpisanej umowy z dnia 24/11/2023 pomiędzy Spółdzielnią Socjalną „ECO-INVEST” z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 71d a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025.

Niniejsza umowa jest umową o wsparcie działalności podmiotów ekonomii społecznej w ramach Programu w rozumieniu art. 35 ust. 5 ustawy obejmująca termin realizacji działań w ramach wsparcia z Programu oraz poniesienia wydatku w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania : 75.585,86 zł

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.
W ramach wsparcia zostały dofinansowane następujące instrumenty wsparcia:

Instrument 1
Wsparcie zatrudnienia (dofinansowania do wynagrodzenia 4 pracowników zatrudnionego w PS.)

Instrument 2
Wsparcie bieżące (uzyskanie środków na pokrycie części niezbędnych kosztów stałych)

Dziękujemy za udzielone wsparcie i możliwości rozwoju naszej jednostki.

Spółdzielnia Socjalna
„Eco-Invest”
Ul. Ozimska 71D
45-368 Opole

KRS 0000830936
REGON 385664167
NIP 7543273119

tel. 503 048 690
kontakt@eco-invest.com.pl