DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Spółdzielnia Socjalna „Eco-Invest” z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 71D zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.eco-invest.com.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.04.2021
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2024-06-19.

1. STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

2. NIEDOSTĘPNE ELEMENTY I TREŚCI
W części grafik nie ma opisów alternatywnych, wszystkie nowe obrazy dodawane na stronie będą zawierały takie opisy.
Strona jeszcze nie zawiera możliwości skorzystania z tłumaczenia na język migowy online.
Przygotowanie deklaracji dostępności:
Data sporządzenia deklaracji: 2023-08-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-31.

3. SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej, a w przypadku użytkowników korzystających z oprogramowania odczytu ekranu z jego zestawu skrótów do nawigacji.

4. INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Jakiekolwiek problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej powinny zostać natychmiastowo zgłoszone do Marka Latawca, mailowo – kontakt@eco-invest.com.pl lub telefonicznie 503048690

5. INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zalecane jest wybranie metody komunikowania się w sposób określony poniżej:
kontakt telefoniczny pod nr:  503 048 690
e-mail na adres  kontakt@eco-invest.com.pl
poprzez wpisanie wiadomości (w zakładce kontakt) na stronie internetowej https://eco-invest.com.pl/

Ponadto prosimy o wskazanie usługi/sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

6. DEKLARACJA POPRAWY DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
Spółdzielnia Socjalna „Eco-Invest” czyni starania, aby dostępność naszego serwisu internetowego była zachowana, a także tam gdzie to jest możliwe się poprawiała. Zależy nam, aby każdy użytkownik internetu miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych.

7. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Spółdzielnia Socjalna „Eco-Invest” ma swoją siedzibę w niezależnym budynku przy ul. Ozimskiej 71D na parterze, 45-368 Opole. Do budynku prowadzą 2 wejścia, przy czym jedno z nich dostosowane jest do wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek wcześniej przeszedł remont celem przystosowania do bycia placówką NFZ.
W budynku znajduje się również siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek”, do której na terapie przychodzą również osoby niepełnosprawne.
Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami wraz z prysznicem,
W biurze spółdzielni oraz w budynku brak jest dostosowań w postaci informacji głosowych lub pętli indukcyjnych.
Po wcześniejszym umówieniu możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu.
Przy budynku nie ma oznakowanego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, lecz z uwagi na lokalizację, budynek posiada duży parking, na którym osoby te mogą parkować,
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

8. DOSTĘPNOŚĆ WYDARZEŃ
Spółdzielnia Socjalna „Eco-Invest” deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby organizowane przez nią wydarzenia były w pełni dostępne dla ich uczestników. Podejmujemy starania aby wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych były dostępne cyfrowo do końca 2024r.

Spółdzielnia Socjalna
„Eco-Invest”
Ul. Ozimska 71D
45-368 Opole

KRS 0000830936
REGON 385664167
NIP 7543273119

tel. 503 048 690
kontakt@eco-invest.com.pl